Can You Wear Leggings In Dubai?

What do expats wear in Dubai?

.

What should you not wear in Dubai?

What is illegal in Dubai?

Can you wear leggings in Abu Dhabi?